آسمان ، چشم آبی خداست ، نگران همیشۀ من و تو . . .

خدایا ، راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست همین کافیست که تو راه رامیبینی و من تو را . . .

مهر 93
1 پست